Binnen het mkb is veel vraag naar jonge, hoogopgeleide professionals. Met steun van Regieorgaan SIA ontwikkelt Avans Hogeschool een nieuw traineeprogramma dat het mkb de kans biedt om jong talent aan zich te binden en bovendien de relatie tussen het mkb en hogescholen versterkt op het gebied van praktijkgericht onderzoek. De eerste jaargang van het programma start in februari 2021.

Samen met verschillende academies en expertisecentra van Avans gaat Centre of Expertise Biobased Economy deelnemen aan de pilot. Het concept in een notendop; Een talentvolle afstudeerder studeert af op een innovatief duurzaamheidsvraagstuk bij een bedrijf en treedt daarna voor 1 jaar in dienst om verder te werken aan de innovatie. Student en bedrijf hebben daarbij toegang tot het kennisconsortium van andere deelnemende studenten, bedrijven, docenten en onderzoekers. Begeleiding van de student vindt zo niet alleen plaats gedurende het afstuderen, maar juist ook in het eerste jaar na indiensttreding.

Kennisconsortium en Learning community

Deelnemende MKB-bedrijven, studenten en begeleiders gaan elkaar in de loop van het programma meermalen ontmoeten, zowel formeel als informeel. Er wordt gebouwd aan een duurzame omgeving waarin kennis wordt opgedaan en uitgewisseld. Daarbij komt de input niet alleen uit het programma zelf, via aangesloten onderzoeksgroepen en gastoptredens van stakeholders uit de regio (denk aan banken, regionale ontwikkelingsorganisaties, overheden), maar juist ook uit de deelnemers zelf. Er ontstaat een learning community van publieke en private partijen die innovatie aanwakkert.

Thematiek

Het innovatietraineeprogramma sluit aan bij het Missiegedreven Innovatiebeleid van het Rijk. Vanuit de deelnemende academies en onderzoeksgroepen heeft Avans gekozen voor het hoofdthema ‘Duurzaamheid en Energietransitie’. Sub-thema’s zijn daarbij o.a. klimaat en energie, circulaire economie, CO2 vrij gebouwde omgeving en toekomstbestendige mobiliteitssystemen. Deze thema’s spelen een belangrijke rol voor de innovatiekracht en concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven. Vanuit de opleidingen en onderzoeksgroepen leidt Avans ondernemende professionals op die hier via praktijkgericht onderzoek aan bijdragen.

Dit geldt zowel op technologisch vlak als op economisch vlak. Technologisch bijvoorbeeld door slimmer, efficiënter en/of circulair gebruik van grondstoffen en materiaalinnovaties. Economisch maakt Avans zich sterk voor innovaties op het gebied van denkramen en tools voor een nieuwe economie. Dit betekent dat organisaties moeten heroverwegen -‘rethink’- hoe zij hun organisatie inrichten. Voorbeelden daarvan zijn hybride bedrijfsmodellen waarin profit en non-profit elkaar versterken en meervoudige waarden creëren.

What’s in it for me?

Het programma levert concrete meerwaarde op voor het mkb, talentvolle studenten en de hogeschool. Partijen versterken elkaar en werken samen aan duurzame innovaties in de regio.

Bedrijven

  • voorselectie voor een talentvolle HBO’er
  • hulp bij transitie naar een meer duurzame manier van ondernemen op een voor het bedrijf relevant innovatievraagstuk. De student voert onderzoek uit en assisteert in belangrijke mate bij implementatie van de innovatie in het bedrijf
  • de student wordt gevoed, opgeleid en getraind met kennis vanuit meerdere disciplines binnen Avans hogeschool en haar lectoraten, waarbij het bedrijf -via de student en kennisconsortium- ook toegang tot deze kennis krijgt
  • samen met andere mkb’ers met soortgelijke uitdagingen in een Learning Community
  • 1,5 jaar de tijd om te kijken of deze student een aanwinst is voor het bedrijf, zonder verplichting
  • begeleiding en training van de student voor rekening van Avans (met steun van SIA)

Student

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close