Er komt statiegeld op blikjes en dat is fijn! Recent onderzoek van Stadsjutters Breda toont namelijk aan dat de cijfers over blik in het zwerfafval zo slecht zijn, dat langer wachten met dat besluit volgens hen niet nodig was. In Breda komen er bijna 2x zoveel blikjes voor in zwerfafval dan flesjes. Voor Breda zou statiegeld gemiddeld 17% minder afval in aantallen opleveren. Daarnaast zijn blikjes het zwaarste en meest volumineuze deel van het zwerfafval.

Publicatiedatum
1 februari 2021
Onderzoeksgebied

Stadsjutters Breda is een initiatief van milieuvereniging Markkant, Hogeschool Avans en de Gemeente Breda. Het doel is de aard en omvang van zwerfafval in kaart te brengen. Dit door zoveel mogelijk Stadsjutters te mobiliseren die m.b.v. de Litterati app de plaats, tijdstip, materiaal, soort en merk van het zwerfafval vastleggen. Het streven is om zwerfafval te voorkomen.

Vanaf april 2019 tot en met december 2020 zijn in totaal circa 40 jutters actief geweest. Zij hebben tot en met december 2020, 50.205 pickups met tags verzorgd. Zie hiernaast de verdeling van het aantal pickups met tags over de maanden.

Werkwijze verzameling van de gegevens

De gegevens over het zwerfafval zijn via het dashboard van Litterati gedownload. De pickups zonder tags zijn hieruit verwijderd. Vervolgens zijn de kenmerken van het zwerfafval met een macro verdeeld over de kolommen materiaal, product en merk. De benamingen zijn handmatig gecontroleerd op juiste spelling en consistentie.

Aandeel blikjes in het zwerfafval

Van de 50.205 pickups met tags zijn 39.813 met een productnaam. Peuken zijn buiten beschouwing gelaten. Van de jutters wordt aangenomen dat zij zich niet specifiek hebben gericht op een bepaald soort zwerfafval. Dus dat de gegevens over het zwerfafval een representatief beeld geven. Na aftrek van de peuken blijven er 30.652 pickups over. Hiervan zijn er 4.948 die blikjes als product kenmerken. Vervolgens is per maand het aandeel van het aantal blikjes t.o.v. het totaal aantal stuks zwerfafval (exclusief peuken) uitgerekend en uitgedrukt in %.

In de grafiek is een gestippelde trendlijn getrokken. Deze lijn laat zien dat het aandeel van het aantal blikjes in het zwerfafval is licht toegenomen! Duidelijk is dat in Breda geen sprake is van een dalende tendens in het aantal blikjes.

Plastic flesjes

In dezelfde periode zijn 2.198 kleine plastic flesjes gemonitord. Dit is nog niet de helft van het aantal blikjes. Het aandeel van de flesjes in het totaal aantal pickups daalde licht van 8 naar 6%.

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close