Lerend Netwerk Biobouwers zet zich in voor de ontwikkeling van een innovatieve, praktijkgerichte onderwijsmethode voor de bouwsector. Hierin staan hout en biocomposieten, als voorbeelden van biocirculaire materialen, centraal en wordt aandacht besteed aan ecologisch systeemdenken en ‘21e-eeuwse vaardigheden’ zoals probleemoplossend denken, leiderschap en multidisciplinair samenwerken.

Projectleider
Datum
april 2021 t/m december 2022

interreg_Vlaanderen-Nederland

5 Vlaamse en Nederlandse partners gaan, samen met vele stakeholders uit de bouwsector, tot het einde van 2022 werken aan deze toekomstbestendige, innovatieve onderwijsmethode. Daarvoor worden hiaten tussen vraag en aanbod in kaart gebracht en grensoverschrijdende pilots ingericht waarin nieuwe methodes worden getest. Aan de pilots zullen zowel bachelor studenten als professionals deelnemen. Het beoogd resultaat is een roadmap waarlangs relevante opleidingen hun bestaande curricula kunnen door ontwikkelen.

Klimaatdoelstellingen

De coronacrisis maakte de kwetsbaarheid van de globale productieketens en het belang van het behouden c.q. weer opbouwen van voldoende lokale productiecapaciteit zichtbaar. De transitie naar een bio-circulaire economie die gebruik maakt van lokale, hernieuwbare, grondstoffen en die nieuwe lokale banen creëert kan sterk bijdragen aan het uitbouwen van de lokale productiecapaciteit.

Eén van de sectoren die een aanzienlijke impact kan hebben is de bouwsector. De klimaatemissie van de Nederlandse bouw- en sloopactiviteiten, inclusief keteneffecten, is berekend op 9,6 Mton CO2, dit is 5% van de klimaatemissie (Meten is weten in de Nederlandse bouw, CE Delft 2014). Een groot deel hiervan komt voort uit materiaalgebruik: de productie van grondstoffen, het transport ervan en de verwerking van bouw- en sloopafval.

Met implementatie van ecologisch bouwen en ontwerp, houtbouw en nieuwe materialen (zoals biocomposieten), alsmede energie-efficiënte technologieën kan de sector dus een grote bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen en tegelijkertijd de lokale economie stimuleren. Daarvoor moet deze nieuwe kennis allereerst worden overgebracht naar zowel bachelor studenten als professionals.

Methodologie

De crisis zorgde daarnaast voor een bruuske omschakeling naar grotendeels online onderwijs. Ondanks alle uitdagingen die moesten worden overwonnen, zoals afnemende motivatie en mindere prestaties van studenten, bracht deze omschakeling ook kansen aan het licht. Door een efficiënte methodologie en tools te ontwerpen voor een combinatie van online en contactonderwijs kunnen studenten samenwerkend leren, sociale vaardigheden stimuleren en verdwijnen daarbij bepaalde fysieke barrières.

Uit onder andere het Interreg VL-NL project “Grenzeloos Biobased Onderwijs” (GBO) blijkt dat de relevante kennis van huidige werknemers in de industrie nog tekort schiet om de groeipotentie van de regio volledig te benutten. Het betreft dan kennis op zowel technisch als bedrijfseconomisch gebied, maar ook vaardigheden zoals probleemoplossend denken, leiderschap, onderzoeksvaardigheden en teamwerk.

Consortium

Het consortium bestaat uit Avans Hogeschool, Bouwmensen Zuidwest BV, HOGENT, HZ University of Applied Sciences en Gent University. Daarnaast zullen ook de brancheverenigingen in de klankbordgroep (BouwendNL (NL), Woodwize (VL), De VHC (Vereniging houtconstructeurs; NL) en Bouwunie (VL), alsmede de geïnteresseerde stakeholders (Holland Houtland (NL), Innovawood (VL;EU), KampC (VL) en Stichting Probos (NL), nauw betrokken worden bij het verder bekend maken van dit project. Met hun netwerken en platformen worden bedrijven actief betrokken bij het om- en bijscholen van bestaand personeel.

Project ‘Lerend Netwerk Biobouwers’ is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en provincie Noord-Brabant. Meer info: www.grensregio.eu

Projectpartners

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close