Verstedelijking is een belangrijke oorzaak voor klimaatverandering, afname van biodiversiteit en de uitstoot van broeikasgassen. Natuurinclusieve gebiedsontwikkeling kan dit tegengaan, maar vindt nog op te kleine schaal plaats om echt impact te hebben. De afgelopen 2 jaar heeft MNEXT, in samenwerking met andere hogescholen en het werkveld, onderzoek gedaan naar uitgangspunten om deze transitie te versnellen. De belangrijkste resultaten hiervan zijn overzichtelijk samengevoegd in een whitepaper: Natuurinclusieve Uitgangspunten.

Publicatiedatum
8 april 2024
Onderzoeksgebied

Klimaatverandering en het verlagen van de uitstoot van broeikasgassen staan hoog op de maatschappelijke agenda. In Nederland bestaat nog 15% van de oorspronkelijk biodiversiteit. Daarmee scoort Nederland onder het Europese gemiddelde. Een belangrijke oorzaak hiervoor is de verstedelijking en die neemt komende jaren alleen maar verder toe. De overheid wil namelijk dat tot 2030 1 miljoen nieuwe woningen worden gebouwd. Deze woningen moeten veelal duurzaam en in de bestaande steden worden gebouwd.

Natuurinclusieve gebiedsontwikkeling cruciaal voor de leefbaarheid

Penvoerder Gideon Spanjar, lector Innovatie & Groenstedelijke Ruimte bij Aeres Hogeschool en senior onderzoeker aan de Hogeschool van Amsterdam: “Het belang van natuurinclusieve gebiedsontwikkeling met het gebruik van biobased bouwmaterialen en het natuurlijk vergroenen van het stedelijk leefgebied, is cruciaal om biodiversiteitsverlies en klimaatverandering tegen te gaan en de leefbaarheid van stedelijke gebieden te verbeteren. Natuurinclusieve gebiedsontwikkeling zou daarom op grotere schaal en sneller toegepast moeten worden in Nederland. Hierover is in het project waardevolle kennis ontwikkeld. Niet alleen als het gaat om de effecten van natuurinclusief bouwen voor gebruikers en het onderliggend ecosysteem, maar ook op het gebied van organisatie en financiering.”

Natuurinclusieve Uitgangspunten natuurinclusieve-gebiedsontwikkeling-whitepaper

De belangrijkste resultaten van het project zijn overzichtelijk op een rijtje gezet in een whitepaper: ‘Natuurinclusieve Uitgangspunten’. In deze whitepaper worden handzame uitgangspunten aangereikt waarmee stakeholders natuurinclusiviteit in stedelijke en gebiedsontwikkeling kunnen stimuleren.

Voor de ontwikkeling van deze uitgangspunten is door de projectpartners gewerkt in drie schaalniveaus van gebiedsontwikkeling. Dit zijn:

  • Gebouw (Spoorzone Waarder)
  • Straat (Knowledge Mile Park – KMP – Amsterdam)
  • Gebied (Almere Centrum-Pampus).

Deze schaalniveaus zijn verwerkt in een aantal casussen. Deze casussen belichtten veelvoorkomende typen ingrepen, zoals kleinschalige nieuwbouw, verbetering van de publieke ruimte en binnenstedelijke woningbouw. Hoewel elke casus een eigen thematisch zwaartepunt had – biobased materialen (Spoorzone Waarder), natuurlijke vergroening (KMP) en governance (Almere) – heeft via deelonderzoeken en tussen hogescholen kruisbestuiving plaatsgevonden.

De whitepaper is via deze link te raadplegen en downloaden.

Partnerschap

Het tweejarige onderzoeksproject over Natuurinclusieve Gebiedsontwikkeling is geïnitieerd door het Centre of Expertise Groen en is een samenwerking tussen MNEXT (Avans Hogeschool), Aeres Hogeschool, Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Van Hall Larenstein. Het project wordt gefinancierd door het Praktijkkennis voor Voedsel en Groen (PVG) programma van Regieorgaan SIA, dat onderdeel is van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close